jaettu arvo

Jaetaan

Luin jokin aika sitten Porterin ja Mark R. Kramerin Harvard Business Reviewssa 1/2011 julkaistun artikkelin ‘Creating shared value’. Huomasin täriseväni innostuksesta lukiessani tekstiä: Porter ja Kramer sanoittivat yllättävän monta ajatusta, jotka ovat poukkoilleet päässäni parin viimeisen vuoden aikana hahmottomina ja vailla muotoa. Inspiroiduin. Uskon, että artikkelissa esitetty näkemys tulevaisuuden kilpailukykyisestä toimintamallista on sellainen, mikä kykenee takaamaan yrityksen menestyksen globaalisti muuttuneissa olosuhteissa. Saanen esitellä sinulle avainajatukset artikkelista Creating shared value by Porter & Kramer.

Kuka ihmeen Porter? Monet tuntevat Michael E. Porterin ‘Porterin viidestä voimasta’. Herra opettaa tällä hetkellä Harvardin Yliopistossa. Hänen ansionsa eräänä alan johtavana ajattelijana ovat kohtuullisen kiistattomia. Vuonna 2005 hänet valittiin merkittävimmäksi bisnes-ajattelijaksi Thinkers 50-listalla, joka rankkaa bisnes-guruja, joka toinen vuosi.

Mark R. Kramer sen sijaan opettaa yhteiskuntavastuusta sekä omistaa aiheesta konsultoivan yrityksen.

Kriisin runtelema kapitalismi tulisi määrittää uudelleen. Järjestelmä likipitäen tuhosi itsensä 2008. Porterin ja Kramerin mukaan yritysten tulisi  voittojen maksimoimisen sijaan tuottaa jaettua arvoa ympäröivään yhteiskuntaan (mikä ei suinkaan poissulje maksimaalisia voittoja pitkäikäisenä strategiana). Tätä he nimittävät jaetun arvon malliksi (suom. kirjoittaja). Jaetun arvon mallissa osakkeenomistajien lisäksi myös ympäröivä yhteiskunta hyötyy sekä välillisesti että välittömästi yrityksen menestyksestä. Yritysten tulisi aktiivisesti investoida yhteiskuntaan, ei vain pyrkiä hyötymään sen tarjoamista resursseista.

Porter ja Kramer esittävät, että yritysten legitimiteetti on laskenut  ja että yrityksillä on vanhanaikainen näkemys arvon luomisesta. Arvon luominen käsitetään kapeasti lyhytaikaisen taloudellisen suorituksen optimoimisena, jossa sekä asiakkaiden todelliset tarpeet että pitkän aikavälin menestyksen takaavat vaikutukset, kuten työntekijöiden hyvinvointi jätetään huomioimatta.

Jaetun arvon mallissa yritysten tulisi osakkeenomistajiensa lisäksi huomioida myös tahoja, joihin heidän toimintansa vaikuttaa. Valitettavan usein paikalliset yhteisöt hyötyvät yritysten toiminnasta vähän, myös silloin kun yritysten liiketoiminta on hyvin kannattavaa. Asetelma tulisi haastaa. Laiminlyönnin vaikutusta arvoketjuun ei tulisi väheksyä. Panostamalla ympäröivään yhteiskuntaan, yritys vaikuttaa myönteisesti myös omaan toimintaansa.

Porter ja Kramer esittävät kolme vaihtoehtoista strategiaa luoda jaettua arvoa:

1) Uudelleen arvioida tuotteet ja markkina

Jaetun arvon mallissa yrityksiä kehoitetaan tutkimaan minkälaisia tarpeita vallitsevassa yhteiskunnassa on, palveleeko heidän olemassa olevat tuotteensa ihmisten todellisia tarpeita,  ja onko joku ryhmä, jonka tarpeita ei vielä olla huomioitu? Toimimalla näin yrityksille avautuu uusia markkinoita ja kohderyhmiä, joita palvelemalla voidaan luoda jaettua arvoa.

2) Arvoketjun tuottavuuden uudelleen määrittely

Onko arvoketjussa (energian käyttö, resurssien käyttö, alihankinta, jakelu tai työntekijöiden hyvinvointi) jokin osa, jota voisi muuttaa niin, että se tuottaa jaettua arvoa?

3) Paikallisten yritysryppäiden tukeminen ja synnyttäminen yrityksen toiminta-alueille

Yritysryppäiden synnyttäminen ja tukeminen luo jaettua arvoa, kun syntyy uusia työpaikkoja, uusia yrityksiä ja uusille palveluille kysyntää.

 

Porter ja Kramer väittävät, että jaetun arvon luominen tulee olemaan tärkeimpiä ajureita globaalille taloudelliselle kasvulle. Se voidaan nähdä uutena keinona taloudellisen menestyksen saavuttamisessa.

Jaetun arvon luomiseen on herätty kautta rantain. Yritysten tulisi pohtia olemassaolonsa suurempaa tarkoitusta. Sieltä löytyy myös pohja jaetun arvon luomiselle. Pitkällä tähtäimellä yhteinen etu on myös yksityinen etu.

Porterin ja Kramerin mukaan investoimalla jaetun arvon luomiseen, yrityksen tulot voivat kasvaa jopa 300 %. Jaetun arvon mallissa luodaan suurempaa ekonomista hyötyä, jossa arvoketjun kaikki osapuolet hyötyvät. Moni suuri, globaali yritys kuten Google, Nestle ja IBM ovat jo lähteneet tutkimaan jaetun arvon mallia.